اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابو سعید رشیدی

مهندسی نساجی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

rashidi50yaho.com

مدیر مسئول

فرشاد لهراسبی

مهندسی نساجی استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

infotstj.ir

مدیر داخلی

سید عماد الدین هزاوه ئی

مهندسی نساجی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

hezavehitstj.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود لطیفی

مهندسی نساجی استاد-دانشگاه صنعتی امیر کبیر

latifiaut.ac.ir

ابو سعید رشیدی

مهندسی نساجی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

rashidi50yaho.com

خلیل فقیهی

شیمی دانشیار-دانشگاه اراک

k-faghihiaraku.ac.ir

احمد موسوی شوشتری

مهندسی نساجی دانشیار-دانشگاه صنعتی امیر کبیر

amousaviaut.ac.ir

سید محمد مهدی نجفی زاده

مهندسی مکانیک دانشایر- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

m-najafizadehiau-arak.ac.ir

مهدی نوری

مهندسی نساجی دانشیار- دانشگاه گیلان

mnouri69guilan.ac.ir

علی نیازی

شیمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ali.niazigmail.com

شیلا شهیدی

مهندسی نساجی استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی اراک

shahidishyahoo.com

صفحه آرا

رقیه رمضانی

--

saba_sadra20yahoo.com